Islamic Widget

Falsafah

;

Friday, November 13, 2009

hukum memakai pakaian labuh di bawah buku lali

Hukum Memakai pakaian labuh di bawah buku lali
Daripada : Mohd Masri ( 30 April 2007)
sama-sama kita menghayati......

Pertanyaan:Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Sebahagian orang ada yangmemendekkan pakaiannya di atas kedua mata kaki, tapi seluarnya tetappanjang. Apakah hukum hal itu?
Jawapan.Isbal adalah perbuatan haram dan mungkar, sama sahaja sama ada hal itu terjadipada baju atau sarung. Dan Isbal adalah yang melewati kedua buku lali berdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam.
“Apa yang di bawah kedua mata buku lali berupa sarung, maka tempatnya di neraka.”[Hadits Riwayat Bukhari]
Dan baginda Shalallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:
“Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada harikiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan daripada dosa serta mereka akanmendapat azab yang sangat pedih, iaitu pelaku Isbal, pengungkit pemberiandan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu.” [HaditsRiwayat Muslim dalam shahihnya]
Baginda SAW juga bersabda kepaada sebagian para sahabatnya:
“Jauhilah Isbal olehmu kerana itu termasuk kesombongan.” [Hadits RiwayatAbu Daud dan Turmudzi dengan sanad yang shahih]
Hadits-hadits ini menunjukkan bahawa Isbal termasuk salah satu dosa besar,walaupun pelakunya mengira bahawa dia tidak berniat sombong ketikamelakukannya, berdasarkan keumumannya.
Adapun orang yang melakukannya kerana sombong, maka dosanya lebih besarberdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam :
“Siapa yang menyeret pakaiannya kerana sombong, Allah tidak akan melihatnyadi hari kiamat.” [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]
Ini kerana perbuatan itu menggabungkan antara Isbal dan kesombongan. Kita mengharapkepada Allah agar Dia memberi keampunan.
Adapun ucapan Nabi Shalallaahu ‘alaihi wa sallam kepada Abu Bakar ketika diaberkata kepada baginda: ” Wahai Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam,sarungku sering turun kecuali kalau aku benar-benar menjaganya.” Maka NabiShallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya :
“Engkau tidak termasuk orang yang melakukan hal itu kerana sombong.” [HaditsRiwayat Bukhari dan Muslim]
Hadits ini tidak menunjukkan bahwa Isbal boleh dilakukan bagi orang yangtidak kerana sombong. Tetapi hadits ini menujukkan bahawa orang yang sarungnyaatau seluarnya melurut tanpa niat sombong kemudian dia benar-benarmen jaganya dan membetulkannya tidaklah berdosa.
Adapun menurunkan seluar di bawah kedua buku lali yang dilakukan sebahagianorang adalah perbuatan yang dilarang. Dan yang sesuai dengan sunnah adalahhendak jubah atau yang sejenisnya, hujungnya berada antara setengah betissampai buku lali dengan mengamalkan semua hadits-hadits tadi. Dan Allahadalah sebaik-baik pemberi taufiq.
[Fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz dinukil dari Majalah Ad Da'wahhal 220]http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=631&bagian=0
[Disalin dari kitab Tadzkiirusy Syabaab Bimaa JaaĆ¢€™a Fii Isbaalis Siyab,edisi Indonesia Hukum Isbal Menurunkan Pakaian Dibawah Mata Kaki, alihbahasa Muhammad Ali bin Ismail, hal 23-25 Terbitan Maktabah Adz-Dzahabi]

No comments: